Ga naar de inhoud

PRIVACY BELEID

JUSTHORECA, gevestigd te Zaandam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
JUSTHORECA / info@justhoreca.nl. Chris van Alphen is de Functionaris Gegevensbescherming van JUSTHORECA. Chris is te bereiken via info@justhoreca.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
JUSTHORECA (justhoreca.nl) verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
JUSTHORECA (justhoreca.nl) verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de door jou verstrekte opdracht(en)
 • Verzenden van updates/nieuwsbrieven
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • JUSTHORECA (justhoreca.nl) verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
JUSTHORECA (justhoreca.nl) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaren persoonsgegevens
JUSTHORECA (justhoreca.nl) bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Klanten: Basis persoonsgegevens (zie hierboven persoonsgegevens) zullen maximaal 7 jaar worden bewaard. De reden hiervoor is dat de belastingdienst vraagt om alles 7 jaar te bewaren. Inloggegevens zullen binnen 3 maanden na het beëindigen van de samenwerking worden verwijderd.
 • Leads: Contactgegevens zullen maximaal 2 jaar bewaard worden in de leadlijst indien zij geen klanten worden bij JUSTHORECA (justhoreca.nl).

Delen van persoonsgegevens met derden
JUSTHORECA (justhoreca.nl) verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, komen wij overeen om eenzelfde beleid te voeren, voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. JUSTHORECA (justhoreca.nl) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 • Met de volgende derden deelt JUSTHORECA (horecavakcollege.nl) gegevens:
  WeFact: gebruikt bedrijfs- en/of persoonsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen.
 • WordPress: hierin is de website gebouwd. WordPress houdt een log bij van alle gebruikers van de website die hun gegevens achterlaten.
 • Active Campaign: hierin worden emailadressen en namen opgeslagen van personen die gratis of betaalde producten bij ons afnemen.
 • Shiftmanager: hierin bewaren we alle gegevens van klanten en koks die met JUSTHORECA werken en zorgen we voor een juiste administratieve afhandeling van de gematchte klanten en koks.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken
Just Horeca (justhoreca.nl) gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

JUSTHORECA (justhoreca.nl) gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. (https://veiliginternetten.nl/hoe-verwijder-ik-cookies-van-mijn-computer/)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JUSTHORECA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@justhoreca.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

JUSTHORECA (justhoreca.nl) wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

Beveiligen persoonsgegevens
JUSTHORECA (justhoreca.nl) neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.